Upomínka

Jedná se o výzvu od věřitele dlužníkovi, že věřitel neobdržel domluvenou splátku v daném termínu splatnosti. Většinou se jedná o výzvu písemnou, můžete se však setkat i s výzvou formou textové zprávy na mobilní telefon nebo formou na email. Zpoplatnění upomínky je u každé společnosti individuální záležitost. V dalších krocích může věřitel uplatnit vymáhací proces.

Vinkulace

V případě vinkulace pojištění, jde o vázání případného vyplácení pojistného plnění ve prospěch věřitele. Stručně řečeno, jde o zastavení pojistného plnění ve prospěch věřitele, které se vztahuje na úvěr nebo hypotéku, kterých využití bylo na určitou věc, obvykle nemovitost, vozidlo. Takové pojištění může být životní nebo pojištění dané věci, která je předmětem získaného úvěru a…

Pojištění schopnosti splácet

Jedná se o pojištění, které si klient může a nemusí uzavřít k úvěru a tímto způsobem zajistit případnou pracovní neschopnost, úmrtí, kdy následně převezme úhradu závazku daná pojišťovna. Z tohoto pojištění neplyne žádná spořící složka, pouze náhrada v případě, že ztratíte schopnost splácet úvěr z důvodů, které jsou uvedené v pojistné smlouvě, a za které…

Exekuční příkaz

Jde o rozhodnutí soudního exekutora o zahájení exekuce. V exekučním příkaze exekutor označí způsob provedení exekuce. Všechny možné úkony jsou vymezené zákonem. V případě potřeby může exekutor využít k vymáhání dluhu i více způsobu najednou.

Exekuce

Způsob vymáhání dluhu, ať už finančního nebo jiného, kterým se věřitel přes exekutora domáhá svého práva získat úhradu vzniklé pohledávky. Je vykonávaná z titulu exekučního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Exekutor je osoba oprávněná konat kroky, které vedou k vymožení dluhu, a sám si určuje způsob vymáhání. Způsoby vymáhání exekucí: • Srážky ze mzdy • Obstavení…

Bezúčelná hypotéka a ještě bez registru?

Často lidé potřebují velké peníze nejen na otázku bydlení, ale i na další věci jako vybavení domácnosti, auto, dovolená, podnikání, dluhy, konsolidace a podobně. Jednoduše vysokou částku peněz, která by dokázala pokrýt všechno, co potřebují. A když takové peníze na účtech chybí, tak zbývá jedině nějaká forma úvěru. A také by vyhovovalo, aby takový úvěr…

Insolvenční správce

Osoba, procesní subjekt, která je účastníkem insolvenčního řízení a disponuje právy i povinnostmi uloženými zákonem a rozhodnutím soudu a jedná svým jménem za dlužníka. Insolvenční správce je stanovený soudem. Insolvenčním správcem se může stát fyzická i právnická osoba i veřejná obchodní společnost. Jeho hlavní činností je nakládání s majetkem dlužníka a jeho zpeněžení, za které…

Insolvenční řízení

Jedná se o speciální soudní řízení, které hlouběji projednává úpadek dlužníka a je součástí Občanského zákoníku. Vzniká na základě podaného insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Návrh je podepsaný a podpis úředně ověřený. Účinnost insolvenčního řízení nastává okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, obvykle do 2 hodin od podání návrhu.

Insolvence

Insolvence řeší neschopnost dlužníka splácet svoje dosavadní finanční závazky věřitelům a je vykonávaná na základě stanoveného zákona. Vymezuje způsob řešení úpadku v insolvenčním řízení. Insolvence je řešení pro fyzické a právnické osoby nepodnikající i podnikající. Situace neschopnosti splácet se následně řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací. Konkurs je řešení úpadku formou zpeněžení majetku dlužníka a výtěžek…

Oddlužení

Jedná se o řešení dluhů formou insolvence, která je stanovena insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Oddlužení můžou využít pouze fyzické osoby nepodnikající. Jde o řešení dluhů přímo pod záštitou a ochranou soudu, kdy se zastaví celý proces vymáhání přímo od věřitelů a exekutorů a dlužník plní podmínky splácení stanovené soudem po dobu 5 let do…