Pojištění schopnosti splácet

Jedná se o pojištění, které si klient může a nemusí uzavřít k úvěru a tímto způsobem zajistit případnou pracovní neschopnost, úmrtí, kdy následně převezme úhradu závazku daná pojišťovna. Z tohoto pojištění neplyne žádná spořící složka, pouze náhrada v případě, že ztratíte schopnost splácet úvěr z důvodů, které jsou uvedené v pojistné smlouvě, a za které…

Exekuční příkaz

Jde o rozhodnutí soudního exekutora o zahájení exekuce. V exekučním příkaze exekutor označí způsob provedení exekuce. Všechny možné úkony jsou vymezené zákonem. V případě potřeby může exekutor využít k vymáhání dluhu i více způsobu najednou.

Exekuce

Způsob vymáhání dluhu, ať už finančního nebo jiného, kterým se věřitel přes exekutora domáhá svého práva získat úhradu vzniklé pohledávky. Je vykonávaná z titulu exekučního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Exekutor je osoba oprávněná konat kroky, které vedou k vymožení dluhu, a sám si určuje způsob vymáhání. Způsoby vymáhání exekucí: • Srážky ze mzdy • Obstavení…

Insolvenční správce

Osoba, procesní subjekt, která je účastníkem insolvenčního řízení a disponuje právy i povinnostmi uloženými zákonem a rozhodnutím soudu a jedná svým jménem za dlužníka. Insolvenční správce je stanovený soudem. Insolvenčním správcem se může stát fyzická i právnická osoba i veřejná obchodní společnost. Jeho hlavní činností je nakládání s majetkem dlužníka a jeho zpeněžení, za které…

Insolvenční řízení

Jedná se o speciální soudní řízení, které hlouběji projednává úpadek dlužníka a je součástí Občanského zákoníku. Vzniká na základě podaného insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Návrh je podepsaný a podpis úředně ověřený. Účinnost insolvenčního řízení nastává okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, obvykle do 2 hodin od podání návrhu.

Insolvence

Insolvence řeší neschopnost dlužníka splácet svoje dosavadní finanční závazky věřitelům a je vykonávaná na základě stanoveného zákona. Vymezuje způsob řešení úpadku v insolvenčním řízení. Insolvence je řešení pro fyzické a právnické osoby nepodnikající i podnikající. Situace neschopnosti splácet se následně řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací. Konkurs je řešení úpadku formou zpeněžení majetku dlužníka a výtěžek…

Oddlužení

Jedná se o řešení dluhů formou insolvence, která je stanovena insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Oddlužení můžou využít pouze fyzické osoby nepodnikající. Jde o řešení dluhů přímo pod záštitou a ochranou soudu, kdy se zastaví celý proces vymáhání přímo od věřitelů a exekutorů a dlužník plní podmínky splácení stanovené soudem po dobu 5 let do…

Osobní bankrot

Zákonně stanovený způsob oddlužení, který je stanovený na základě insolvenčního zákona a jeho potvrzení probíhá soudně. Probíhá formou zpeněžení majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Vztahuje se pouze na osoby fyzické, tedy nepodnikající, které se ocitli v situaci neschopnosti splácení svých finančních závazků. Po podání návrhu k soudu je dlužník chráněn před věřiteli i exekutory a…

Americká hypotéka

Druh úvěru pro fyzické i právnické osoby, subjekty, který je zajištěný zástavou nemovitosti a nepotřebuje dokládat účel využití peněz. To znamená, že se jedná o úvěr bezúčelný. Ve většině případů je u americké hypotéky úroková sazba vyšší, než u klasické hypotéky. Peníze můžete využít nejen na bydlení, ale například na studium, koupi auta, dovolenou, nákup…

Hypotéka

Jedná se o druh úvěru pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty, který je dlouhodobý a vždy zajištěný zástavou nemovitosti. Nemovitost musí být na území České republiky. Cílem, účelem hypotéky je financování bydlení, a to jeho koupě, stavba nebo rekonstrukce. Jde tedy o úvěr účelový. Vzhledem k tomu, že se jedná o úvěr dlouhodobý, doba trvání…