Finance, akcie

Akcie se řadí mezi cenné papíry, díky kterému se potvrzuje, že jeho majitel je akcionář. To znamená, že vložil kapitál do podílové společnosti, která mu prodala akcie, tedy cenný papír. Akcionáři mají nejrůznější práva. Mohou se účastnit na valné hromadě a mohou svými hlasy určovat, co se bude se společností dít. Dále je akcionář oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy. Taky se může popřípadě podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace.

Místo, kde se obchoduje s cennými papíry, se jmenuje burza. Na tomto místě se určuje cena akcií podle poptávky a nabídky. Je to zároveň právnická osoba, která je oprávněna organizovat na určeném místě nabídku i poptávku. Obchoduje se zde s akciemi, cennými papíry, dividendovými kupóny, a úrokovými kupóny. Pro burzu platí ustanovení obchodního zákoníku.

Akcie mohou být listinné nebo zaknihované. Listinné jsou fyzické listiny. Zaknihované znamená, že jsou zapsané v evidenci. Dále se může akci dělit podle formy na jméno a na majitele. Akcie na jméno je vydávána na jméno určité fyzické nebo právnické osoby. Akcie na majitele je posuzována jako cenný papír na doručitele.

Hlasování u akcií probíhá následovně. Jedna akcie znamená jeden hlas. Pokus si akcionář koupí více akcií, jeho právo na rozhodování společnosti roste přímo úměrně. Čím více akcií má, tím má jeho hlas větší váhu. Na valných hromadách tak má výhodu oproti ostatním.

Akcie se mohou dělit také na zakladatelské, poté na kmenové akcie, dále na prioritní, zaměstnanecké a zlaté. Akcie zakladatelské jsou zároveň i akcií kmenovou. Jsou to takové akcie, které vznikly se založením firmy. Kmenová akcie je nejběžnější s právem na dividendu, což je vlastně podíl na zisku. Akcie prioritní má výhodu oproti ostatním, že má přednostní právo na vyplacení v případě likvidace. Akcie zlaté byly vydávány pro potřeby, které jsou spojené s privatizací.